Η φιλοσοφία μας

Στόχος μας είναι η αντίμετωπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων, μέσω κοινωνικών διεργασιών, οι οποίες υπό προϋποθέσεις οδηγούν στην ένταξη. Αντιλαμβανόμαστε τη έννοια της ένταξης, ως τη διαδικασία διεκδίκησης ισότιμης πρόσβασης στα δικαιώματα του πολίτη, καθώς και την ισότιμη συμμετοχή σε συλλογικότητες που συνθέτουν κοινωνίες. Για τους ανθρώπους της Αντίρροπον, Δικαίωμα στην ένταξη σημαίνει Δικαίωμα στην επιλογή.

Επιλέγω, σημαίνει ανάπτυξη της ίδιας δυναμικής, διαφοροποίηση από την παθητική στήριξη, σημαίνει απόκτηση συνειδητότητας και απόκτηση ενεργούς διεκδίκισης από εμένα τον ίδιο, ξένο από λογικές του απλού παθητικού δέκτη μέτρων που προβλέπονται για τη στήριξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.

Ταυτόχρονα, η διεκδίκηση της συμμετοχικότητας εκτός από δικαίωμα είναι πρωτίστως ανάληψη αντίστοιχων υποχρεώσεων.

[ανάπτυξη κοινού κώδικα επικοινωνίας,
από Κοινού Εκπαίδευση]

Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουμε τη διαμμόρφωση συνθηκών συνύπαρξης, επίτευξης των απαραίτητων συνεργειών και την ανάπτυξη κοινού κώδικα επικοινωνίας και τελικά συναντίληψης.

[δικαίωμα στην επιλογή]

Συνύπαρξη, σημαίνει για εμάς, η συγκρότηση μικτών ομάδων, από άτομα που προέρχονται γενικότερα από το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού -εστιάζοντας στην κοινωνική ομάδα των Ρομά- με άτομα από τον γενικό πληθυσμό. Εργαλεία μας στην κατεύθυνση αυτή, είναι οι από κοινού εκπαιδεύσεις μέσω Βιωματικών διαδικασιών, που εμβαθύνουν σε θεματικές, όπως η διαμεσολάβηση, η εμψύχωση, ενδυνάμωση και ενεργοποίηση της νεολαίας, η ανάδειξη της διάστασης της ισότητας των φύλων, όπως και οι έννοιες του συμπράττειν και συνεταιρίζεσθαι με όρους της κοινωνικής οικονομίας.

Στη διαδρομή για την ένταξη, η προσπάθειά μας αναφέρεται στην αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων, τα οποία θα συμβάλλουν στην προσωπική και συλλογική  κοινωνική αυτονόμηση, υποστηρίζοντας ουσιαστικά το αναφαίρετο δικαίωμα στην επιλογή.