Δράσεις

Η Αντίρροπον δραστηριοποιείται από το 2001, αρχικά ως επιστημονική ομάδα υποστήριξης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Αχαρνών, Δήμος Ζεφυρίου, Δήμος Μαρκοπούλου Αττικής) και στη συνέχεια ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Έχει υλοποιήσει επί σειρά ετών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προγράμματα φιλοξενίας παιδιών και νέων από τις «αποκλεισμένες» ομάδες πληθυσμού, σε θερινές κατασκηνώσεις, επιδιώκοντας τη δημιουργία συνθηκών συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης παιδιών και νέων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

Περαιτέρω, έχει δραστηριοποιηθεί στην οργάνωση και υλοποίηση Σαββατοκύριακων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και νέων και ευρύτερα σε δράσεις που εντάσσονται στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (εκδρομές, εκδηλώσεις, κ.λπ.). Επιδιώκει:

α) μέσω της συνύπαρξης και της επαφής των διαφορετικών ομάδων τη δημιουργία προϋποθέσεων για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού,

β) μακροπρόθεσμα αποτελέσματα μέσω της προτροπής των ατόμων των συγκεκριμένων «αποκλεισμένων» ομάδων στη συνεργασία, στην ομαδικότητα και στη μάθηση.

Παράλληλα, οργανώνει και πραγματοποιεί διήμερα βιωματικά σεμινάρια σε  συνεργασία με την Gestalt Foundation, με θέμα την αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολείο και σε σχέση με το τρίγωνο δάσκαλος – παιδί – γονέας. Στο πλαίσιο αυτό συνεργαστήκαμε με τους σχολικούς συμβούλους του Νομού Ξάνθης και υλοποιήσαμε σεμινάριο με θέμα τη Διαπολιτισμική Αγωγή για τους εκπαιδευτικούς των μειονοτικών σχολείων.

Σε επόμενο στάδιο και στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε κοινωνικούς φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συλλόγους, στελέχη ιατροκοινωνικών κέντρων, κ.λπ., διαπιστώνοντας ότι η συνέργεια, η οποία επιτυγχάνεται κατά το επόμενο διάστημα, έχει θετικά αποτελέσματα στη μεταξύ τους συνεργασία, στους τομείς που θα έπρεπε από κοινού να δοθεί η βέλτιστη λύση τοπικά.

Στη λογική της ανάπτυξης μία ίδιας δυναμικής μέσα από την ομάδα, οργανώσαμε και υλοποιήσαμε ήδη από τα πρώτα στάδια της δραστηριοποίησής μας, εκπαίδευση διαμεσολαβητών Ρομά, με στόχο  την ανάληψη προοπτικά περισσότερων πρωτοβουλιών από την ίδια την ομάδα, περιορίζοντας τη δική μας συμμετοχή σε υποστηρικτικό ή συμβουλευτικό και όχι εκτελεστικό ρόλο. Κατά αυτόν τον τρόπο, αναπτύχθηκε ένα δίκτυο μόνιμων συνεργατών σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι προέρχονται από την ίδια την ομάδα των Ρομά.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2007-2009, είχαμε την ευθύνη συντονισμού υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση παιδιών και νέων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο», στο πλαίσιο του άξονα 2 της κοινοτικής πρωτοβουλίας του LEADER+. Φορείς υλοποίησης ήταν οι αναπτυξιακές Τριχωνίδα, Αιτωλία, Φωκική, Ολυμπία, Ελικώνα-Παρνασσού, Ξάνθης και Ροδόπης. Στόχος του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων ανθρώπων σε σχέση με το περιβάλλον στις περιοχές παρέμβασης, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι Ρομά και η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Παράλληλα, στην αρχή του 2011, στην Αντίρροπον ανετέθη από το Συμβούλιο της Ευρώπης η ευθύνη του συντονισμού της εκδήλωσης για την έναρξη της πανευρωπαϊκής εκστρατείας «Dosta!», που είχε στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα θέματα που αφορούν στους Ρομά, στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, το 2011 η Αντίρροπον ανέλαβε την υλοποίηση και το συντονισμό στην Ελλάδα του «Πανευρωπαϊκού Προγράμματος Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών και Διαμεσολαβητριών Ρομά (RoMed)», του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του οποίου έχουν εκπαιδευτεί και υποστηρίζονται τοπικά στις περιοχές διαμονής και παρέμβασής τους, 79 διαμεσολαβήτριες/-τες από 43 διαφορετικές περιοχές – κοινότητες, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα. Από τα τέλη του 2013, η Αντίρροπον, αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος ROMED 2 του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 7 δήμους της χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα …………..

Επίσης, ο κύριος Σωτήρης Νικολάου, ιδρυτικό μέλος και σημερινός πρόεδρος της Αντίρροπον, είναι από το 2011 ο Εθνικός Παρατηρητής του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης Ρομά.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» και σε συνεργασία με τα αρμόδια πανεπιστημιακά τμήματα (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεσσαλίας, Πατρών, Κρήτης και Αιγαίου), έχουμε αναλάβει την εκπαίδευση και υποστήριξη των διαμεσολαβητριών/-των που απασχολούνται από τους ανωτέρω φορείς. Παράλληλα, έχουμε υλοποιήσει επιμορφωτικές δράσεις, υπό τη μορφή βιωματικών σεμιναρίων, σε εκπαιδευτικούς της προσχολικής, της δημοτικής και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περιοχές δραστηριοποίησης του προγράμματος, με έμφαση στη νησιωτική χώρα (Μυτιλήνη, Ρόδο, Κω και Χίο).  Επιπλέον, η Αντίρροπον υποστήριξε το πρόγραμμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, κατά τη διάρκεια του οποίου εμβολιάστηκαν 2.800 παιδιά Ρομά και εξετάστηκαν πάνω από 6.000.

Στο πλαίσιο του νέου νόμου για την κοινωνική οικονομία, είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικών Αλλαγών και τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) [πρώην Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)], ενώ πραγματοποιήσαμε το 2013, με συμπράττοντα φορέα την Περιφέρεια Αττικής, Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας με τίτλο «Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Αττικής, εστιάζοντας στην κοινωνική ομάδα των Ρομά». Στο Πρόγραμμα, το οποίο στόχευε στην έρευνα και την ευαισθητοποίηση σε οικιστικό και βιοτεχνικό επίπεδο, απασχολήθηκαν 113 άνεργοι σε συνολικά 5 περιφερειακές ενότητες, προσεγγίζοντας 14.700 σημεία σε 30 δήμους και προετοιμάζοντας το έδαφος στην κατεύθυνση της θεσμοθετημένης δραστηριοποίησης της ομάδας των Ρομά στον τομέα της ανακύκλωσης.

Το Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρώσαμε διετές Πρόγραμμα υποστήριξης και ενδυνάμωσης γυναικών Ρομά από την περιοχή του Ασπρόπυργου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Tέλος, από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2016 υλοποιήσαμε Έργο, το οποίο μέσω του σχηματισμού μικτών ομάδων Ρομά και μη Ρομά νέων και με «εργαλείο» τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΟΗΕ 1989), στόχευσε στην κατανόηση της ιδιότητας του Πολίτη. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως  EEA Grants. Διαχειριστής επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε …………… και …………………………….

Σε σχέση με τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, μέσω της διάδρασης και της κοινής δραστηριοποίησης με όλους «εμάς», έννοιες όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η ανάπτυξη μέσω της κοινωνική οικονομίας, γίνονται κατανοητές από μία διαφορετική οπτική. Στόχος είναι η διαμόρφωση ξεχωριστών και πολύπλευρων προσωπικοτήτων, οι οποίες εμπεριέχουν και διατηρούν χαρακτηριστικά, ήθη και έθιμα της καταγωγής τους, ενώ παράλληλα είναι ενταγμένες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.