Σύντομο Ιστορικό – Περιγραφή Δράσεων

Η Αντίρροπον δραστηριοποιείται από το 2001, αρχικά ως επιστημονική ομάδα υποστήριξης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αττική (Περιφερειακού τομέα Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Δυτικού περιφερειακού τομέα) και στη συνέχεια φορέας υλοπίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Είμαστε εγγεγραμμένοι στο εθνικό μητρώο και στο μητρώο περιφερειακών ενοτήτων φορέων κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αριθμό 09121ΑΕΕ11096Ο44Ν/1123, πιστοποιημένοι σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με την κοινωνική ομάδα των Ρομά και τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, καθώς και στο ειδικό μητρώο εθελοντικών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, με αριθμό /1007. Επίσης, είμαστε πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) [πρώην Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)] του υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για τη δραστηριοποίηση στην ανακύκλωση σε σχέση με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το ιδρυτικό μέλος και σημερινός πρόεδρος της Αντίρροπον Α.μ.Κ.Ε. είναι ο Εθνικός Παρατηρητής του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης Ρομά.

Η Αντίρροπον υλοποιεί δράσεις που εντάσσονται στους τομείς της μη τυπικής εκπαίδευσης, της απασχόλησης, του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, του πολιτισμού και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.